Politica de confidențialitate

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 25 mai 2018, în toate statele Uniunii Europene se aplică Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare ” GDPR „).

Scopul principal al GDPR este creșterea nivelului de protecție a datelor personale si crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

RINAPACK SRL se aliniază la standardele europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal stipulate in GDPR. Protecția datelor este de o importanță deosebită pentru noi și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal.

I. CATEGORII DE PERSOANE VIZATE

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal se adresează reprezentanților legali și/sau angajați responsabili de sau implicați în încheierea și executarea contractelor sau în derularea relației de colaborare cu societatea RINAPACK SRL, potențiali clienți sau furnizori, angajați, stagiari sau colaboratori, precum și altor persoane care ne contactează sau ne vizitează sediul.

II. TIPURI DE DATE PERSONALE PRELUCRATE, SCOPUL ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII, DESTINATARII

1. Dacă sunteți reprezentanți/delegați ai diferitelor firme (persoane juridice) colaboratoare.

Procesăm datele cu caracter personal respectiv nume, prenume, telefon, e-mail, poziție deținută, denumirea angajatorului și alte date de contact în scopul executării contractului sau al încheierii unui nou contract și pentru îndeplinirea obligațiilor legale decurgând din contract/ofertă sau din relația de colaborare. Colectarea datelor cu caracter personal referitoare la persoanele de contact se poate realiza din mesajele electronice, din ofertele de contractare sau direct de la persoana vizată.

Categorii de destinatari pentru aceste date:

 • Autorități/ instituții de supraveghere și control, organe de urmărire penală, instanțe judecătorești etc conform legii;
 • Prestatori de servicii de transport/curieri în vederea ridicării/expedierii mărfii/corespondenței, societăți de mentenanță tehnică, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obțină dezvăluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii;

2. Dacă sunteți vizitatori al sediului nostru sau executați servicii de transport 

În temeiul Anexei 2d) din HG nr. 301/2012 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, datele vizitatorilor societății Rinapack, respectiv nume, prenume, sunt prelucrate în scopul asigurării securității incintei.

Pentru șoferii delegați ai transportatorilor, prelucrăm datele de identificare și în scopul întocmirii documentelor contabile (facturi, avize însoțire marfă) și a documentelor de transport (CMR), conform legii fiscale și pentru executarea contractelor de transport, respectiv de vânzare-cumpărare de mărfuri.

Categorii de destinatari cărora le sunt divulgate prin transmitere datele de mai sus:

 • Autorități/ instituții de supraveghere și control, organe de urmărire penală, instanțe judecătorești etc, conform legii;
 • Societăți de mentenanță tehnică, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obțină dezvăluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii.
 • Firmele care au contractat cu noi transportul mărfii sau achiziția acesteia, numai în privința relației contractuale executate de persoanele delegate;
 • Asigurători marfă transportată.

3. Dacă sunteți delegați ai altor firme pentru executarea unor lucrări pe teritoriul companiilor noastre

Datele cu caracter personal respectiv nume, prenume, serie și nr. carte de identitate, funcție, studii, calificare, angajator, aparținând persoanelor fizice care sunt delegate pentru executarea diferitelor lucrări în incinta societății RINAPACK SRL sunt prelucrate în vederea asigurării instructajului colectiv de sănătate și securitate în muncă, conform Legii nr. 319/2006, cât și pentru a avea permis accesul în incinte, pe durata lucrării respective, în vederea executării contractului.

Categorii de destinatari pentru aceste date:

 • Autorități/ instituții de supraveghere și control, organe de urmărire penală, instanțe judecătorești etc, conform legii;
 • Angajatorul personalului instruit;
 • Firmele colaboratoare ale RINAPACK SRL, societăți de mentenanță tehnică, furnizori de servicii IT, auditori sau alți consultanți de specialitate, alți terți autorizați să obțină dezvăluirea datelor cu caracter personal, potrivit legii.

4. Dacă sunteți candidați la posturile noastre vacante

Datele dvs.: nume, prenume, CNP, data nașterii, numele părinților, adresă, serie și nr. CI, funcție, studii, calificare, stare civilă, telefon, e-mail sunt prelucrate în procesul de recrutare în vederea încheierii unui contract individual de muncă.

Ele sunt transmise numai în privința persoanei selectate către următorii destinatari:

 • AJOFM în vederea obținerii repartiției, conform legii,
 • furnizorul de servicii medicale în vederea verificării capacității de muncă la angajare, conform contractului.

5. Dacă sunteți persoane care ne contactează pentru alte solicitări

 Colectăm date cu caracter personal atunci când o persoană ne contactează referitor la o întrebare, solicitare, reclamație (cum ar fi numele, detaliile de contact și conținutul comunicării). În aceste situații, persoana respectivă are controlul asupra datelor cu caracter personal transmise, iar noi vom folosi aceste date numai  în scopul de a răspunde solicitării.

III. MODALITATEA DE ASIGURARE SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RINAPACK SRL se preocupă în mod constant de îmbunătățirea măsurilor tehnice și organizatorice implementate pentru asigurarea securității datelor personale ale dumneavoastră, în vederea protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. Avem un cadru de politici și proceduri referitoare la protecția datelor cu caracter personal și verificăm periodic caracterul adecvat al măsurilor în vigoare.

În cadrul societății RINAPACK SRL, accesul la datele dvs. personale este limitat la personalul implicat în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract sau în comunicarea cu partenerii de afaceri, acesta fiind instruit cu privire la caracterul confidențial al datelor, iar accesarea se realizează pe baza unor proceduri de autentificare și de conectare a utilizatorilor.

IV. PERIOADĂ DE TIMP STOCARE DATE

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada de timp necesară atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Astfel, în funcție de scopurile prelucrării, datele dumneavoastră sunt păstrate:

 • pe durata existenței relației contractuale sau de colaborare, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile, pe perioada de prescripție, inclusiv, dar fără a se limita la, regulile privind arhivarea.
 • filmările sistemului video cu circuit intern se păstrează pe o perioadă de maxim 30 zile, cu excepția incidentelor de securitate, pentru care materialul filmat se păstrează peste această durată, în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a acestuia.
 • datele candidaților se păstrează până la finalizarea procesului de recrutare, fiind șterse/distruse la ocuparea postului respectiv, cu excepția: (i)exprimării consimțământului pentru păstrare și (ii) a datelor candidatului care a fost angajat;
 • datele vizitatorilor sediilor noastre sunt păstrate conform prevederilor legale și regulilor privind arhivarea.

În anumite circumstanțe, am putea păstra  datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, în cazul oricăror plângeri sau probleme care pot apărea, precum și în scopul constatării, exercitării sau apărării drepturilor noastre în fața organismelor de soluționare a litigiilor.

Datele cu carater personal completate de către dumneavoastră în formularul de pe site-ul societății RINAPACK SRL, respectiv plasa-de-balotat.ro, vor fi păstrate atât pe durata necesară soluționării dvs., cât și pe perioada în care decurge termenul de prescripție aferent uneui eventual litigiu, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind arhivarea. Totuși datele cu caracter personal comunicate prin intermediul formularului menționat și care nu au legătură cu scopul pentru care este instituit acest formular, respectiv contactarea societății RINAPACK SRL în vederea încheierii unui contract sau obținerii de informații despre produsele și serviciile noastre, vor fi șterse imediat după citirea acestora de către reprezentanții RINAPACK SRL, în măsura în care acestea nu fac corp comun cu solicitarea formulată în acord cu scopul instituirii formularului.

V. DREPTURILE DVS.

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi. Iată lista completă a drepturilor pe care le aveți:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dumneavoastră personale sunt procesate de noi, precum și detalii relevante ale acestor activități de prelucrare și în ce scop;
 • dreptul la rectificare – vă permite să modificați datele dvs. personale dacă acestea sunt incorecte;
 • dreptul la ștergere (”dreptul de a fi uitat”) – vă permite ștergerea datelor personale dacă acestea nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal, dacă datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – vă permite restricționarea prelucrării datelor personale, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați corectitudinea datelor personale, modificarea perioadei de timp pentru care sunt colectate);
 • dreptul la opoziție – vă permite să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale având ca temei interesul legitim al nostru sau un interes public, din motive legate de situația particulară în care vă aflați;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite transferarea datele personale furnizate nouă către alt operator de date;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate – vă permite să prezentați obiecții împotriva oricărei decizii luate în baza unui mecanism automat, inclusiv să contestați decizia sau să solicitați ca decizia să fie verificată de o persoană;
 • dreptul la retragerea consimțământului – vă permite să vă retrageți consimțământul într-o manieră cel puțin la fel de ușoară cu acordarea acestuia;
 • dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere – vă permite să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile prevăzute de GDRP;
 • dreptul de a se adresa instanțelor de judecată – vă permite să vă adresați instanțelor naționale pentru orice prejudicii suferite ca urmare a nerespectării prevederilor GDRP sau a legilor naționale ce reglementează domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

VI. EXERCITAREA DREPTURILOR DE CĂTER DVS. PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Puteți să vă exercitați drepturile dvs, să înaintați o plângere sau cerere de lămurire privind modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau privind conținutul prezentului document, depunând o solicitare scrisă la adresa de e-mail: info@rinapack.ro ori la sediul firmei noastre.

POLITICA DE COOKIE-URI

Când utilizați site-ul plasa-de-balotat.ro, fișiere de tip cookie vor fi salvate pe calculatorul dvs. sau pe orice device mobil utilizat. Site-ul nostru este adaptat constant pentru a veni în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor noștri. În acest scop folosim cookie-uri, dar și pentru a vă trimite oferte personalizate atât pe site-ul nostru, cât și pe rețelele de socializare.

Citiți mai jos pentru a afla ce este un cookie, cum funcționează și cum le utilizăm în site-ul plasa-de-balotat.ro:

1. Ce este un fișier cookie și în ce scop este folosit?

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web mai bun și personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate de noi nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală.

Cookie-urile sunt fișiere create de site-urile pe care le accesezi. Acestea îți îmbunătățesc experiența online salvând informațiile de navigare. Folosind cookie-urile, site-urile pot să te mențină conectat (ă), să îți rețină preferințele privind site-urile și să îți ofere conținut relevant la nivel local (sursa: google.com).

Modulele cookie sunt instalate în dispozitivul dvs. în baza consimțământului exprimat prin accesarea site-ului, respectiv prin bifarea căsuțelor aferente fiecărui tip de fișier de tip cookie.

Se poate opta pentru instalarea oricărei categorii de fișiere de tip cookie pentru care vă exprimați consimțământul, bifând căsuța aferentă categoriei respective. Cookie-urile necesare vor fi active mereu la accesarea site-ului, în lipsa acestora pagina web neputând fi încărcată.

2. Cum puteți modifica setările cookie-urilor?

Puteți să permiteți sau să blocați cookie-urile salvate de site-uri.

În acest scop, puteți să blocați sau eliminați fișierele cookie, fie prin intermediul setărilor browserului dvs. web sau prin utilizarea unor software-uri puse la dispoziție de terți sau urmând instrucțiunile specifice în fincție de browserul pe care îl utilizați.

De obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile “Opțiuni”, “Instrumente” sau “Preferințe” din browserul web pe care îl utilizați pentru  accesa website-ul plasa-de-balotat.ro. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm, vizitați website-ul browserelor dvs.

De asemenea, puteți să blocați instalarea fișierelor de tip cookie și dacă alegeți să nu bifați căsuța corespunzătoare acestora, cu excepția cookie-urilor necesare, în lipsa cărora site-ul nu poate funcționa.

Bifarea căsuțelor aferente fiecărui tip de cookie constituie exprimarea consimțământului dvs. valid pentru instalarea, în dispozitivul utilizat pentru deschiderea site-ului, a fișierelor de tip cookie. De asemenea, modificarea opțiunii dvs., prin debifarea unei căsuțe aferente oricărui fișier de tip cookie constituie retragerea consimțământului.

3. Fișierele de tip cookie utilizate pe site-ul plasa-de-balotat.ro:

 • Fisiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe website-ul plasa-de-balotat.ro și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-urilor.
 • Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii și să colectam informații despre modul în care este utilizat website-ul plasa-de-balotat.ro (de exemplu, paginile pe care un utilizator le deschide cel mai des și dacă utilizatorul primește mesaje de eroare de la anumite pagini). Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul plasa-de-balotat.ro.

Concret utilizăm Google Analytics, ce este instrumentul Google de analiză care ajută proprietarii de site-uri și de aplicații să înțeleagă cum interacționează vizitatorii cu proprietățile lor. Google Analytics poate folosi un set de cookie-uri pentru a culege informații și pentru a raporta date statistice privind utilizarea site-ului, fără a trimite la Google date care identifică vizitatorii. Principalul cookie folosit de Google Analytics este cookie-ul “_ga” (sursa: google.com).
Menționăm că utilizăm Google Analytics cu extensia de anonimizare a adreselor IP ale vizitatorilor site-ului.
Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal le puteți găsi la: policies.google.com/privacy/parteners

De asemenea, în cazul în care doriți să preveniți utilizarea datelor dvs. de către Google Analytics, puteți accesa link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și descărca aplicația destinată blocării anumitor fișiere de tip cookie.

 • Alte tipuri de fișiere de tip cookie care pot fi utilizate ulterior. Vă vom informa prin politicile noastre actualizate dacă sunt utilizate orice alte tipuri de cookies.
 • Cookie-urile site-urilor terțe – există posibilitatea ca terții să uilizeze cookie-uri anonime pentru măsurarea performanțelor sau stabilirea preferințelor vizitatorilor. Aceste cookie-uri pot proveni de la terți ce administrează aplicații utilizate pentru funcționarea site-ului (cum este Google Maps care poate prelucra datele dvs. cu caracter personal atunci când încarcă harta afișată la secțiunea Contact a site-ului plasa-de-balotat.ro) sau pot proveni de la terți ce nu au vreo contribuție în funcționarea site-ului (cum ar fi rețelele de socializare pe care poate fi încărcată adresa URL a site-ului plasa-de-balotat.ro). Menționăm că administratorul acestui site nu poate accesa respectivele cookie-uri. Restricționarea respectivelor cookie-uri se face prin modificarea setărilor browser-uui dvs.